Termeni si conditii

Regulament de organizare si desfasurare
a programelor de formare profesionala a adultilor,
a campaniilor de informare / publicitare cu oferte de instruire

1. Generalitati

1.1. Andirivac  S.R.L., denumita in continuare “Furnizor”, furnizeaza servicii de  formare profesionala a adultilor si detine toate autorizatiile necesare desfasurarii acestei activitati.
1.2. Andirivac  S.R.L. este inregistrata in Registrul National al Furnizorilor de Formare  Profesionala pentru fiecare dintre ocupatiile/meseriile pentru care este autorizata.
1.3. Prezentul document denumit “ Regulament de organizare si desfasurare a programelor de formare profesionala a adultilor, a campaniilor de informare / publicitare cu oferte de instruire ”  stabileste  regulile si conditiile privind incheierea contractelor de catre Andirivac  S.R.L.   Folosirea serviciilor societatii  este echivalenta cu acceptarea termenilor si conditiilor prevazute in prezentul  Regulament.
1.4. Datele de identificare Andirivac  S.R.L.:

 • Sediul central: Str. Milcov nr. 34, Complex Comercial, Galati
 • Inregistrata la Registrul Comertului: J17/1044/1997
 • CUI: 10048758
 • Mobil: 0723.610.647; 0749.100.108.
 • Telefon/Fax: 026.431.207
 • E-mail: office@andirivac.eu
 • Website: www.andirivac.eu

1.5. Andirivac  S.R.L. are calitatea de Operator de date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18696 de catre A.N.S.P.D.C.P.,  conform cerintelor Legii nr. 677/200, iar incepand cu 25 mai 2018  isi va desemna un  Reponsabil cu protectie datelor cu caracter personal - DPO ( Data Protection Officer) si va informa clientii despre datele de contact ale acestuia, prin postarea pe pagina de web www.andirivac.eu a emailului si a numarului de telefon, special alocate in acest scop.

2. Definitii 
In prezentul “Regulament de organizare si desfasurare a programelor de formare profesionala a adultilor si a campaniilor de informare / publicitare cu oferte de instruire“ si in toate contractele - cadru comerciale de formare profesionala, urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

2.1. Andirivac S.R.L.- in calitate de furnizor de formare profesionala a adultilor;

2.2. Contract:  contractul - cadru comercial de formare profesionala si toate actele aditionale si anexele la contract incheiat intre Andirivac S.R.L. -Furnizor si persoana fizica sau persoana juridica - Beneficiar; Contractul – cadru comercial de formare profesionala incheiat intre furnizor si beneficiar se completeaza cu prevederile prezentului Regulament si cu Termenii si Conditiile din continutul Regulamentului in situatia in care contractul- cadru comercial de formare profesionala incheiat este insuficient din punct de vedere al prevederilor contractuale si al continutului;

2.3. Furnizor: Andirivac  S.R.L. denumit furnizor de formare profesionala a adultilor (calitate verificabila  pe www.anc.edu.ro) asa cum este denumit in  contractul-cadru comercial de formare profesionala si in prezentul regulament, care incheie contractul si  este obligat sa asigure prestarea de servicii prevazuta in acesta;

2.4. Beneficiar: asa cum este denumit in  contractul-cadru comercial de formare profesionala si in prezentul regulament este persoana fizica sau juridica  care beneficiaza de serviciul de formare  profesionala, cu  care furnizorul incheie contractul - cadru comercial de formare profesionala;

2.5. Pretul contractului:  suma de bani achitata de beneficiar (persoana fizica sau juridica) care suporta contravaloarea serviciilor prestate de furnizor. Pretul fiecarui curs organizat de Andirivac  S.R.L.  este cel prevazut in Contractul – cadru comercial de formare profesionala;

2.6. Penalitate contractuala: penalitate  de 1% inscrisa  in sarcina beneficiarului pentru fiecare zi de intarziere de la data scadentei in cazul nerespectarii obligatiilor de plata, asa cum sunt mentionate in Regulament si stipulate  in contractul-cadru comercial de formare profesionala, cu exceptia cazurilor in care aceasta se negociaza si se mentioneaza in cadrul contractului;

2.7. Taxa reexaminare: suma de bani ce trebuie achitata de beneficiar pentru a participa cu acordul furnizorului, la sustinerea examenului de absolvire a cursului  cu o alta grupa si la o data ulterioara, datorita faptului ca beneficiarul din motive personale sau pentru nerespectarea obligatiilor contractuale nu a participat la primul examen de absolvire organizat de furnizor fiind declarat absent;

2.8. Taxa: contravaloarea in bani a unui curs de formare profesionala sau a altor servicii prestate de furnizor pentru beneficiar conform prevederilor prezentului Regulament si a termenilor si conditiilor mentionate in acesta;

2.9. T.V.A.:  nu se percepe taxa pe valoarea adaugata la plata cursurilor de formare profesionala pentru adulti. Furnizorul  Andirivac  S.R.L.  nu este platitor de TVA.

2.10. Regulament: ansamblu de norme ce reglementeaza drepturile si obligatiile partilor contractante si care reprezinta legea partilor contractante in raporturile contractuale dintre furnizor si beneficiar;

2.11. Termeni si conditii: reglementari exprese stabilite de  Andirivac  S.R.L.  in Regulament si care vor fi prevazute si in contractele - cadru comerciale de formare profesionala, precum si in alte decizii si dispozitii interne necesare organizarii campaniilor de informare/publicitare prin oferte de instruire, pentru a stabili conditiile de acces ale beneficiarilor la cursurile  din campaniile publicitare organizate pe diferite perioade de timp prin intermediul e-mailului, internetului, articole presa, anunturi radio si TV, pliante, bannere, afise, etc;

2.12. Adult: persoana fizica care a implinit varsta de 16 ani si poate incheia raporturi juridice de munca conform Codului Muncii;

2.13. Zi: zi calendaristica;

2.14. An:  365 zile;

2.15. Notificare: orice comunicare, inscris trimis de Andirivac  S.R.L.   (prin reprezentanti) prin internet, SMS, posta catre beneficiar;

2.16. Act aditional: document ce modifica sau completeaza termenii si conditiile contractului – cadru comercial de formare profesionala  incheiat initial;

2.17. Contestatie: document administrativ intocmit de beneficiar in termen de 48 ore de la sustinerea examenului de absolvire, ca urmare a nemultumirii personale fata de notele si rezultatele pe care le-a obtinut la examenul de absolvire/calificare, contestatie care se depune si se inregistreaza la Comisia de examinare prin grija furnizorului Andirivac  S.R.L.;

2.18. Formular on-line de inscriere:  inscrierea beneficiarului la curs prin completarea si trimiterea on-line a formularului existent pe site-ul www.andirivac.eu;

Formularul on-line completat si trimis de beneficiar in modul de mai sus, are valabilitate fara semnatura olografa a beneficiarului si produce efecte juridice intre furnizor si beneficiar conform prevederilor prezentului document Termeni si conditii - Regulament;

3. Reguli privind incheierea contractului - cadru comercial  de formare profesionala

3.1. Activitati legate de incheierea contractului 

3.1.1. Contractul - cadru de formare profesionala este incheiat in baza:

 • prezentelor Termeni si conditii - Regulament
 • cererea de oferta a Furnizorului;
 • ofertele Andirivac S.R.L. adresate Beneficiarului.

3.1.2. Partile contractante vor fi  Andirivac  S.R.L. în calitate de Furnizor de formare profesională a adultilor, denumit în continuare furnizor si persoana fizica sau juridica, denumita in continuare Beneficiar.

3.2. Modalitati de plata

3.2.1. In pretul cursului sunt incluse si taxa de inscriere si taxa de eliberare a certificatului de calificare/absolvire.

3.2.2. Beneficiarul poate alege urmatoarele forme de plata :

 • realizarea platii online,
 • realizarea platii cu numerar la sediul Andirivac S.R.L.
 • transfer bancar, cu mentiunea ca, plata trebuie sa aiba loc inaintea examenului final de absolvire, in caz contrar cursantul nu poate participa la examenul final.

3.3. Obligatiile beneficiarului

3.3.1. Sa prezinte la inscriere sau sa aduca in termen de 5 zile de la inscriere  documentele mentionate in oferta de instruire in xerocopie pe care va trebuie sa le certifice individual pe baza de semnatura “conform cu originalul” . Documentele necesare pentru inscriere trebuie prezentate si in original de catre beneficiar pentru a fi verificate de catre personalul furnizorului.

In situatia in care beneficiarul se inscrie la curs completand formularul de inscriere de pe site-ul www.andirivac.eu si in acelasi timp face si plata on-line conform instructiunilor, are obligatia ca pana la data de incepere a cursului sau cel mai tarziu la aceasta data, sa aduca documentele specificate in oferta de instruire.

In situatia in care beneficiarul realizeaza inscrierea la curs prin completarea si trimiterea on-line a formularului existent pe e-mailul  societatii, are obligatia ca pana la data de incepere a cursului sau cel mai tarziu la aceasta data, sa aduca documentele specificate in oferta de instruire si sa efectueze plata cursului.
Beneficiarul trebuie sa semneze contractul de formare profesionala cu furnizorul, in caz contrar beneficiarul nu se va putea prevala niciodata de faptul ca nu are nici-o obligatie personala sau financiara de respectat sau de indeplinit fata de Andirivac S.R.L.

Completarea cererii de inscriere existente pe site-ul societatii si trimiterea on-line a acesteia,   reprezinta manifestarea expresa de vointa a beneficiarului de a se inscrie la un curs chiar si daca formularul nu este semnat olograf de beneficiar, beneficiarul este de acord cu prevederile Regulamentului si a Termenilor si Conditiilor din continutul acestuia.

3.3.2. Sa frecventeze in mod regulat cursul de formare profesionala, absentele fiind o raspundere personala. Înregistrarea a mai mult de 10% absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate din durata totală a programului de formare profesionala conduce la pierderea dreptului beneficiarului de a susţine examenul de absolvire si la exmatricularea beneficiarului cu obligatia acestuia de a achita integral contravaloarea cursului. Beneficiarul trebuie sa motiveze absentele efectuate cu certificate medicale si alte documente administrative oficiale care sa dovedeasca forta majora sau alte situatii neprevazute la care a fost supus beneficiarul, acte administrative care trebuie acceptate de furnizor in vederea motivarii absentelor.

3.3.3. Să utilizeze resursele materiale, tehnice şi altele asemenea potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi numai în cadrul procesului de formare profesională , evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora din locatiile destinate pentru curs.

Are obligatia de a depune pana la data inceperii perioadei de practica adeverinta de la unitatea unde a efectuat practica din care sa rezulte ca au fost indeplinite numarul total de ore prevazut in programele de instruire practica, pentru cazul in care beneficiarul alege sa desfasoare activitatea de practica la un agent economic/institutie diferite de cele puse la dispozitie de Andirivac S.R.L.

3.3.4. Sa respecte formatorii si personalul de specialitate al furnizorului.

3.3.5. Sa respecte regulamentul de organizare si desfasurare al cursurilor, precum si cele de ordine interioara al agentilor economici/institutii de invatamant si locatiilor destinate orelor de pregatire teoretica si practica din cadrul cursului pe care-l urmeaza si sa se adreseza in scris conducerii furnizorului pentru orice problema legata de contract.

3.3.6. Sa-si asigure echipamentul individual de protectie si materialele necesare pe care le va folosi la activitatea de practica si pentru sustinerea examenului final de absolvire.

3.3.7. In pretul cursurilor nu este inclusa contravaloarea echipamentului individual de protectie si a materialelor de practica. La solicitarea beneficiarului, furnizorul poate asigura contracost beneficiarului echipamentele de protectie individuala si materialele de practica mentionate mai sus. Lucrarile de absolvire scrise si cele practice realizate de beneficiar raman la furnizor dupa examenul de absolvire.

3.3.8. Sa participe inainte de inceperea programului de pregatire profesionala la orele de pregatire privind securitatea si sanatatea in munca(SSM), prevenirea si securitatea la incendii(PSI) si protectia mediului, avand obligatia respectarii legislatiei aferente la locurile de pregatire teoretica si practica.

La locul de efectuare a activitatii practice, inainte de inceperea acesteia  se face instructajul SSM, PSI si mediu aferent activitatii de practica pe care o va desfasura la nivelul societatii unde a fost repartizat sau si-a exprimat dorinta de a efectua activitatea de practica, in acest sens asigurandu-si intreaga responsabilitate in caz de accidente. Prevederile de mai sus cad in totalitate in sarcina beneficiarului indiferent de traseul de deplasare ales de acesta inspre salile de curs sau locurile de practica si de la acestea catre locul de domiciliu.

3.3.9. Beneficiarul are obligatia pe perioada desfasurarii cursului sa tina legatura permanent cu lectorul/ lectorii coordonator de curs si personalul de specialitate al Andirivac S.R.L.

3.3.10. Sa comunice urgent furnizorului orice modificare intervenita in datele de identificare, stare civila, schimbare de domiciliu sau numar telefon mobil si e-mail.

3.3.11. Beneficiarul are dreptul si obligatia inainte de semnarea contractului de formare profesionala, de a citi si studia Regulamentul Andirivac S.R.L. de organizare si desfasurare a programelor de formare profesionala pentru adulti afisat pe site-ul www.andirivac.eu.

3.3.12. Prin semnarea contractului de formare profesionala, in baza semnaturii personale beneficiarul este de acord in totalitate cu prevederile Regulamentului Andirivac S.R.L. de organizare si desfasurare a programelor de formare profesionala pentru adulti si cu Termenii si conditiile din Regulament referitor la campaniile informare/publicitare si ofertele de instruire si modalitati de organizare a cursurilor de catre Andirivac S.R.L., lansate periodic si valabile anumite perioade insusindu-si personal continutul acestuia si angajandu-se sa respecte intocmai prevederile regulamentului.

3.3.13. In cazul in care, beneficiarul nu respecta cu rea credinta orarul de desfasurare al activitatilor de practica si regulile comunicate / impuse  a fi respectate pe parcursul acestei activitati de practica care se desfasoara la anumiti agenti economici cu care furnizorul are incheiate protocoale de practica pentru cursantii proprii, dand nastere astfel la litigii intre furnizor si agentul economic, furnizorul Andirivac S.R.L.  isi rezerva dreptul de a actiona legal impotriva beneficiarului de curs pentru recuperarea contravalorii prejudiciului produs.

3.3.14. Daca beneficiarul refuza in mod nejustificat sa participe la activitatile de practica care se desfasoara la agenti economici specializati sau institutii de specialitate care se afla in raporturi de colaborare contractuala cu furnizorul, indreptateste furnizorul sa pretinda beneficiarului achitarea diferentelor de plata a contravalorii cursului sau imposibilitatea restituirii sumelor platite de beneficiar cauzate de nerespectarea prevederilor contractuale si a prezentului regulament de catre beneficiar.

3.3.15. Beneficiarul care absenteaza si nu participa la examenul de absolvire al cursului pe care l-a urmat v-a fi declarat absent de catre comisia de examinare numita legal, consemnandu-se acest lucru in procesul verbal de examen. In aceasta situatie beneficiarul poate fi reprogramat sa sustina examenul de absolvire cu o alta grupa ulterioara, dar trebuie sa achite suplimentar o taxa de reexaminare in valoare de 50 RON.

3.3.16. In situatia in care beneficiarul nu si-a achitat toate obligatiile contractuale (participare efectiva si fizica la orele de pregatire teoretica si practica programate si comunicate beneficiarului; sustinerea tuturor evaluarilor teoretice si practice pe parcursul desfasurarii cursului; realizarea si prezentarea lucrarii de absolvire, plata integrala a taxei de curs, etc.) pana la data programata pentru sustinerea examenului de absolvire conform contractului incheiat cu furnizorul, acesta nu va putea participa la examen si nu va beneficia de acordul Andirivac S.R.L.  in acest sens. Comunicarile catre beneficiar se vor putea face prin telefon, SMS, e-mail sau prin posta cu confirmare de primire.

3.3.17. Orice situatie de forta majora sau de alta natura cu care s-a confruntat beneficiarul pe parcursul desfasurarii cursului de formare profesionala si care l-au pus in situatia de a nu putea respecta contractul incheiat cu furnizorul, trebuie adusa la cunostinta conducerii furnizorului prin inregistrarea la Andirivac S.R.L. a unei cereri scrise si semnate de beneficiar sau trimisa prin e-mail, pentru a putea fi analizata de furnizor si a pronunta o solutie in cauza respectiva. In caz contrar orice comunicare, solicitare verbala sau telefonica din partea beneficiarului nu poate fi luata in considerare.

3.3.18. Eliberarea Certificatului de calificare/absolvire se face numai de personalul Andirivac  S.R.L.  sau de imputernicitii furnizorului, pe baza de semnaturii titularului certificatului si se ridica numai personal de catre titularul beneficiar al cursului de formare profesionala sau pe baza de procura notariala imputernicind o alta persoana fizica,  in termen de 30 de zile de la data anuntarii de catre furnizor.

3.4. Obligatiile furnizorului de formare profesionala

3.4.1. Sa instiinteze beneficiarul despre data, ora si locatia de incepere a cursului sau programului de  pregatire cu cel putin 5 zile inainte.

3.4.2. Sa organizeze si sa asigure buna desfasurare a cursurilor.

3.4.3. Sa pastreze confidentialitatea actelor (respectarea legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare si dupa 25 mai 2018 a Regulamentului UE nr. 679/2016).

3.4.4. Sa respecte intocmai prevederile Regulamentului de organizare si desfasurare a programelor de formare si pregatire profesionala a adultilor organizate de Andirivac S.R.L. precum si normele ANC(Autoritatea Nationala pentru Calificari).

3.4.5. Nefinalizarea cursului din motive imputabile beneficiarului confera furnizorului dreptul de a nu restitui contravaloarea taxelor achitate.

3.4.6. Sa asigure locurile de practica la agenti economici specializati sau in institutii, laboratoare, ateliere, cabinete specializate si personalul de specialitate care va coordona si indruma activitatea de practica.

3.4.7. Sa elibereze duplicat al certificatului de calificare/absolvire in caz de pierdere sau distrugere a acestora de catre absolvent – beneficiar, conform prevederilor legale.

3.5. Modificarea, suspendarea si incetarea contractului de formare profesionala
La solicitarea beneficiarului, in cazul in care acesta nu poate incepe, continua sau finaliza cursul din motive obiective, partile pot stabili de comun acord suspendarea contractului pe o anumita perioada si reprogramarea cursantului pentru un alt curs ce va incepe intr-o serie urmatoare.
La solicitarea beneficiarului, in cazul in care acesta nu poate incepe, continua sau finaliza cursul din motive obiective si nu doreste suspendarea contractului pe o anumita perioada, din motive de ordin tehnic si economic si conform prevederilor acestui Regulament, ratele achitate si actele predate la inscriere nu se pot restitui.
La solicitarea beneficiarului, acesta se poate transfera la un alt program de formare profesionala, numai pana la inceperea cursului, sumele achitate potrivit contractului care a incetat fiind luate in considerare in noul contract de formare profesionala, iar daca programul de formare profesionala la care s-a transferat are un pret mai mare, beneficiarul se obliga sa achite diferenta de curs.

4. Durata programului de formare profesionala

Pe durata programului de formare profesionala pentru ocupatia pentru care a optat beneficiarul si perioada estimativa de desfasurare a acestuia, furnizorul face permanent o evaluare si analiza a nivelului de pregatire la care se afla cursantii si daca acesta nu corespunde standardelor de calitate stabilite de furnizor si normele legale in vigoare, furnizorul are dreptul de a prelungi durata de pregatire a cursantilor fara a avea nevoie de acordul cursantilor, pana la atingerea tuturor obiectivelor programei de pregatire pentru cursul respectiv. 
Programul de formare profesionala va incepe numai in momentul formarii unei grupe de minim 10-20 persoane. Inceperea cursului va fi anuntata prin telefon, SMS, e-mail.
Daca in termen de 60 zile de la inscriere nu se incepe programul de pregatire  profesionala, beneficiarul poate solicita restituirea sumei achitate. Cererea de retragere prin restituirea avansului/taxei achitate, poate fi facuta doar de catre cursant personal sau prin imputernicit cu procura notariala si numai inainte de inceperea efectiva a cursului la care s-a inscris.
In alte conditii retragerea de la curs se va putea face pe raspunderea beneficiarului, fara restituirea sumei achitate in prealabil.

5. Prevenirea formelor de discriminare

Personalul Andirivac S.R.L.  se angajeaza sa respecte intocmai Legea nr.48/2002 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificarile si completarile ulterioare si va solicita respectarea legii tuturor persoanelor fizice.
Constituie abatere de la prevederile legii orice comportament de instigare la ura rasiala sau nationala, ori acel comportament ce vizeaza atingerea demnitatii sau crearea unei atmosfere intimidante, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare indreptate impotriva unei persoane sau a unui grup de persoane.

6. Protectia proprietatii intelectuale

Continutul si designul www.andirivac.eu, precum si orice alt material trimis beneficiarilor sau potentialilor beneficiari prin email sau furnizat dvs. in orice alta modalitate apartin Andirivac S.R.L. si colaboratorilor sai si sunt protejate de legislatia privind proprietatea intelectuala.
Articolele publicate pe site-ul  www.andirivac.eu, fac parte din dreptul de proprietate intelectuala apartinand exclusiv Andirivac S.R.L. Nu aveti dreptul sa utilizati, reproduceti sau permite nimanui sa utilizeze sau sa reproduca documentele si materialele didactice de care beneficiati, fara sa detineti o permisiune scrisa din partea Andirivac S.R.L., care detine un drept de proprietate intelectuala asupra sectiunii respective. De asemenea, este interzisa reproducerea, in orice fel, integral sau partial, a informatiilor cuprinse si aflate pe site-ul www.andirivac.eu.
Informatiile si parti ale informatiilor incluse pe aceste pagini sunt supuse modificarilor. Andirivac SRL isi rezerva dreptul de a edita informatiile sau parti ale informatiilor incluse pe aceste pagini fara instiintarea in prealabil a Utilizatorilor.

7. Protectia datelor personale 

Administratorul datelor personale este Andirivac S.R.L. Datele personale sunt procesate pastrand mijloacele de siguranta solicitate de legea romana si respectand prevederile legii in vigoare din acest domeniu.
Andirivac S.R.L. asigura Utilizatorilor posibilitatea schimbarii, modificarii datelor personale ale acestora precum si stergerii datelor personale cu ajutorul formularului special destinat, trimis in forma scrisa la adresa sediului social al Andirivac S.R.L.  din Galati.
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Andirivac S.R.L.  are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.
Scopul colectarii datelor este: oferirea de servicii de formare profesionala,  precum si pentru campanii de informare/publicitare cu oferte de instruire.
Prin navigarea pe site-ul www.andirivac.eu, Andirivac S.R.L. poate inregistra numai informatii sau date personale oferite in mod voluntar. Prin “date personale” se denumesc datele unice individuale, referitoare la nume, adresa, Cod Numeric Personal sau numar de telefon. Periodic, este posibil sa va solicitam prin site-ul nostru informatii personale pentru a va putea trimite informatiiile solicitate sau pentru  a va raspunde la intrebari.
Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, dvs. oferiti companiei noastre acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca Andirivac S.R.L. sa poata utiliza liber, in interes propriu, conceptele sau propunerile pe care ni le-ati trimis prin intermediul site-ului nostru. Andirivac S.R.L. nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens. Conform conditiilor legale privind  protectia datelor cu caracter personal, nu vom dezvalui fara autorizare nici o informatie referitoare la clientii nostri. Pe baza consimtamantului expres si neechivoc si numai in limitele legislatiei in vigoare, in scopul de a raspunde solicitarilor dvs. prin oferirea de noi informatii si servicii, este posibil sa oferim astfel de informatii catre terti, atunci cand legislatia specifica prevede acest lucru.
Andirivac S.R.L. a dezvoltat masuri administrative, fizice si tehnice pentru protejarea informatiilor stocate pe site, dar nu accepta nici o responsabilitate sau raspundere privind securitatea datelor.
Pentru protejarea informatiilor personale, Andirivac S.R.L. utilizeaza tehnologii de encriptare pentru anumite tipuri de transmisii coordonate prin acest site/aplicatie mobil. Chiar daca oferim aceste tehnologii alaturi de alte masuri de protectie a informatiilor confidentiale si asiguram securitatea corespunzatoare, nu garantam ca informatiile transmise prin Internet sunt securizate, sau ca aceste transmisii nu vor fi intarziate, intrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori, din motive care nu tin de Andirivac S.R.L.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.  
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Andirivac S.R.L.  De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate în alte state.
Observatie:
*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

8. Modificari 
8.1. Prezentele Termeni si Conditii sunt in vigoare din data de 01.01.2018.
Acestea, cat si modificarile acestuia sunt accesibile Utilizatorului prin accesarea site-ului www.andirivac.eu.
8.2. Andirivac S.R.L. are dreptul la modificarea unilaterala a prevederilor din prezentele Termeni si Conditii. Folosirea de catre Utilizatori a paginii de internet  dupa introducerea acestor schimbari este echivalenta cu exprimarea acceptului de catre acestia precum si intelegerea acestora.
8.3. In cazul discrepantelor dintre Termeni si Conditii si contractul – cadru comercial de formare profesionala, prioritate are contractul – cadru, cu respectarea prevederilor referitoare la incheierea si dreptul de a renunta la contract.

9. Responsabilitate 
9.1. Andirivac S.R.L. nu raspunde pentru nici o paguba (directa sau indirecta) adusa dvs. sau oricarei alte  parti, referitoare la utilizarea acestui site si a informatiilor pe care acesta le cuprinde – de catre dvs. sau alta persoana – sau orice alte pagube sau vatamari cauzate de erori, omisiuni, defectiuni, intarzieri sau intreruperi in operare sau transmitere, caderi de linie, virusi sau orice alti factori similari.                           
9.2. Chiar daca a luat toate masurile pentru ca informatia prezentata pe acest site sa fie exacta si corecta Andirivac S.R.L. nu poate fi raspunzatoare de inexactitati care pot aparea in completarea formularelor din site. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactitatii, completitudinii si utilitatii informatiilor furnizate in cadrul formularelor disponibile pe acest site.
9.3. Orice link-uri catre alte site-uri sunt oferite numai in scopul unei accesibilitati sporite a informatiilor, iar Andirivac S.R.L. nu isi asuma nici o responsabilitate sau raspundere pentru continutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

10. Disponibilitatea serviciilor de formare profesionala 
Serviciile mentionate in cadrul acestui site sunt disponibile, numai in Romania, cetatenilor romani, persoanelor cu rezidenta permanenta in Romania sau persoanelor straine cu rezidenta in Romania. Preturile si celelalte informatii pot constitui subiect de modificari fara notificare.

ANDIRIVAC SRL

Sediul central: B-dul. Milcov, Nr. 34, Complex Micro 40, Galati

Telefon/fax: 0236.431.207, Mobil: 0723.610.647, 0749.100.108, E-mail: office@andirivac.eu, vasilica.micu@andirivac.eu, Website: www.andirivac.eu

Cod Unic de Inregistrare: 10048758, Numar inmatriculare: J17/1044/1997

ANDIRIVAC SRL are calitatea de Operator de date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18696 de catre A.N.S.P.D.C.P., conform cerintelor Legii nr. 677/2001