FORMAREA PROFESIONALA>A>ADULTILOR

 • Formarea profesionala este procedura prin care se asigura pregatirea necesara in vederea dobandirii competentelor profesionale minime necesare pentru obtinerea unui loc de munca;
 • Formarea profesionala este ulterioara formarii initiale si asigura adultilor fie dezvoltarea competentelor profesionale deja dobandite, fie doandirea de noi competente;
 • Formarea profesionala presupune diversificarea competentelor profesionale prin programe de initiere, calificare, perfectionare si specializare in vederea integrarii / reintegrarii persoanelor pe piata fortei de munca;
 • Societatile reglementate de Legea Nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, companiile si societatile nationale, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau impozitul pe venit.
 • Programele de formare profesionala finalizate cu certificate de calificare/absolvire recunoscute se pot organiza DOAR de catre furnizori de formare autorizati conform O.G. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, formarea profesională a adulţilor cuprinde formarea profesională iniţială şi formarea profesională continuă, organizate prin alte forme decât cele specifice sistemului naţional de învăţământ.
 • Formarea profesională iniţială a adulţilor asigură pregătirea necesară pentru dobândirea competenţelor profesionale minime necesare pentru obţinerea unui loc de muncă.
 • Formarea profesională continuă este ulterioară formării iniţiale şi asigură adulţilor fie dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competenţe.

Conform prevederilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, formarea profesională a adulţilor se organizează în mod distinct pe niveluri de pregătire, profesii, ocupaţii, meserii şi specialităţi, ţinându-se seama de nevoile angajatorilor, de competenţele de bază ale adulţilor, de cerinţele posturilor pe care aceştia le ocupă şi de posibilităţile lor de promovare sau de încadrare în muncă, precum şi de cerinţele de pe piaţa muncii şi aspiraţiile adulţilor.

Formele de realizare a formării profesionale a adulţilor sunt:
a) cursuri organizate de furnizorii de formare profesională;
b) cursuri organizate de angajatori în cadrul unităţilor proprii;
c) stagii de practică şi specializare în unităţi din ţară sau din străinătate;
d) alte forme de pregătire profesională prevăzute de lege.

CERTIFICATUL DE CALIFICARE

 • Se elibereaza in urma participarii si promovarii cursurilor de calificare cat si a programelor de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca organizate pentru calificarile cuprinse in Nomenclatorul Calificarilor pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu cerificate de calificare;
 • Sunt acreditate la nivel national de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei;
 • Are regimul actelor de studii si se elibereaza insotit de un supliment descriptiv in care sunt precizate competentele profesionale dobandite.

CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE

Se elibereaza in urma participarii si promovarii cursurilor si stagiilor de initiere, perfectionare sau specializare, organizate pentru ocupatiile cuprinse in Clasificarea Ocupatiilor din Romania.
Se elibereaza persoanelor care au finalizat programe de formare profesionale din urmatoarele categorii:

 • Programe de initiere;
 • Programe de perfectionare / specializare
 • Competente comune.

 Are regimul actelor de studii si se elibereaza insotit de suplimentul descriptiv in care sunt precizate competentele profesionale dobandite.

ANDIRIVAC SRL

Sediul central: B-dul. Milcov, Nr. 34, Complex Micro 40, Galati

Telefon/fax: 0236.431.207, Mobil: 0723.610.647, 0749.100.108, E-mail: office@andirivac.eu, vasilica.micu@andirivac.eu, Website: www.andirivac.eu

Cod Unic de Inregistrare: 10048758, Numar inmatriculare: J17/1044/1997

ANDIRIVAC SRL are calitatea de Operator de date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18696 de catre A.N.S.P.D.C.P., conform cerintelor Legii nr. 677/2001